Rapport om livsfasepolitikk for flygeledere

Rapporten om livfasepolitikk for flygeledere er nå ferdigstilt, og aktuelle tiltak er besluttet av ledergruppen i Avinor Flysikring.

Etter lønnsoppgjøret i 2014, ble det inngått avtale mellom Avinor AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om at en partssammensatt arbeidsgruppe skulle utføre et arbeid knyttet til livsfasepolitikk for flygeledere i Avinor Flysikring AS. Partene i samarbeidet har vært Avinor som arbeidsgiver og NFF som representant for de ansatte. Øystein Fossen ble i starten av 2016 hentet inn som uavhengig part for å ferdigstille rapporten.

Mandatet til arbeidsgruppen har oppsummert vært å undersøke dødelighet og dødsårsaker, fremskaffe forskning gjort på livsfasepolitikk, innhente erfaringer fra andre som har innført livsfasetiltak og gjøre vurderinger av tiltak som kan fremme helse og arbeidsmiljø.

På oppdrag fra Avinor og NFF, har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sett på dødeligheten blant flygeledere i Norge. Det er ikke dokumentert at det er en unormalt høy dødelighet og lav levealder blant flygeledere. Hovedbildet er en dødelighet på linje med befolkningen for øvrig. Deler av materialet indikerer at flygeledere som gruppe ikke har tatt del i den økningen i levealder som er vist for enkelte andre yrkesgrupper.

I rapporten som arbeidsgruppen nå har ferdigstilt, omtales ulike mulige tiltak som vil kunne inngå i en livsfasepolitikk for flygeledere.  Arbeidsgruppen registrerer med tilfredshet at en rekke av rapportens foreslåtte tiltak ble avtalt innført i hovedtariffoppgjøret våren 2016:

  • Utvidet årlig helseundersøkelse av alle operative flygeledere fra høsten 2016
  • Fatigue Risk Management innføres i løpet av høsten
  • Karriereveiledning påbegynnes høsten 2016
  • Helsefremmende turnus med innfasing på enheter i lønnsgruppe 1
  • Flygeledere som er 55 år eller eldre får mulighet til å ta ut avspaseringstimer som avspasering i arbeidsplan.

Ledergruppen i Avinor Flysikring har i sin behandling av rapporten videre besluttet følgende:

  • Tiltak i «grunnpakken» implementeres. Helsemessigturnus for lønnsgruppe 1 implementeres etter en nærmere utredning i en arbeidsgruppe, og vedtas i ledermøte
  • 72% avtalen er forlenget til 1.8.2018 og kan tas i bruk etter en individuell vurdering delvis eller helt frem til avtalens utløp
  • Når tiltak i grunnpakken er implementert og en har erfaring med effekten av disse, vil ytterligere tiltak kunne vurderes
  • Måloppnåelse skal monitoreres gjennom årlige rapporter
  • Det lages en opplæringspakke for ledere ifm implementering av tiltakene

– Vi er godt fornøyd med å ha blitt enige om en god livsfasepolitikk for flygeledere. Nå tar vi vurderingene med oss videre i arbeidet for å etablere en god livsfasepolitikk for hele selskapet, sier leder for Ressurser og Kompetanse i Avinor Flysikring AS, Marisa Retamar.

–  NFF er godt fornøyd med det arbeidet arbeidsgruppen har gjort. Den grundige jobben har medført et solid signal fra ledergruppen om at vi har felles mål om å innføre livsfasetiltak, og at slike tiltak vil gi positive effekter for både flygeledere og selskapet, uttaler leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes.